Dotace

Od 22.10.2015 běží nový dotační program pro fotovoltaické systémy Nová zelená úsporám (NZÚ). Tuto kontinuální výzvu vydalo ministerstvo životního prostředí prostřednictvím státního fondu životního prostředí a je platná až do 31. 12. 2021. Fotovoltaiky se týká podoblast C.3.

 

logo-dlouhe

 

Základní podmínky

 • Příjem žádostí v rámci nové výzvy je kontinuální a dlouhodobý (alokace bude průběžně navyšována dle disponibilních prostředků z prodeje emisních povolenek).
 • Vztahuje se pouze pro rodinné domy v celé ČR (nelze např. na rekreační objekty, penziony…).
 • Výše dotace je až 50 % ze způsobilých výdajů, resp. 35 000 – 150 000 Kč.
 • Realizace opatření musí být prováděna dodavatelsky a to dodavatelem s příslušnými oprávněními a odbornou způsobilostí.
 • Datum způsobilosti výdajů je 2 roky zpětně před podáním žádosti.
 • Systém musí být umístěn na stavbě evidované v katastru nemovitostí a musí splňovat předepsané parametry (konkrétně uvedeny v Závazných pokynech pro žadatele).
 • Instalovaný výkon nesmí být vyšší než 10 kWp a musí sloužit zejména k pokrytí spotřeby energie uvnitř podpořené budovy.

Konkrétní podmínky pro jednotlivé podoblasti

C.3.3 – fotovoltaické systémy pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem

 • Instalovaný systém nesmí být propojen s distribuční soustavou.
 • Minimální pokrytí potřeby tepla na přípravu teplé vody 50 %
 • Systém musí být umístěn na stavbě evidované v katastru nemovitostí.
 • Objem akumulačního zásobníku tepla je vztažený k instalovanému výkonu musí být ≥ 80 l/kWp.
 • Minimální účinnost fotovoltaického modulu při standardních testovacích podmínkách (STC1).
  • 15 % pro mono a polykrystalické moduly
  • 10 % pro tenkovrstvé amorfní moduly
  • Bez požadavku pro fotovoltaické střešní krytiny a fasádní systémy a jiné než plošné kolektory (např. trubicové).
 • Výrobcem deklarovanou účinnost fotovoltaických modulů je možno pro účel srovnání s požadavky programu zaokrouhlit matematicky na celá procenta.

C.3.4, C.3.5, C.3.6, C3.7, C3.8 – fotovoltaické systémy propojené s distribuční soustavou

 • Maximální instalovaný výkon systému nesmí být vyšší než 10 kWp.
 • Systém musí být propojen s distribuční soustavou. Podpora se poskytuje pouze na systémy připojené k distribuční soustavě po 1. 1. 2016.
 • Systém musí být umístěn na stavbě evidované v katastru nemovitostí.
 • Účinnosti fotovoltaických modulů, střídačů a technologie sledování bodu maximálního výkonu (MPPT) deklarované vý­robci je možno pro účel srovnání s požadavky programu matematicky zaokrouhlit na celá procenta.
 • Systém musí být vybaven měničem s minimální účinností 94 % (Euro účinnost) a technologií pro sledování bodu maximálního výkonu s minimální účinností přizpůsobení 98 %. U měničů určených k přeměně stejnosměrného napětí z elektrických akumulátorů na střídavé napětí používané ve vnitřních rozvodech – tzv. „hybridní měniče“, se připouští minimální účinnost 92 % (Euro účinnost).
 • Minimální účinnost fotovoltaického modulu při standardních testovacích podmínkách (STC1).
  • 15 % pro mono a polykrystalické moduly
  • 10 % pro tenkovrstvé amorfní moduly
  • Bez požadavku pro fotovoltaické střešní krytiny a fasádní systémy a jiné než plošné kolektory (např. trubicové).
 • Výrobcem deklarovanou účinnost fotovoltaických modulů je možno pro účel srovnání s požadavky programu zaokrouhlit matematicky na celá procenta.
 • Míra využití vyrobené elektřiny pro krytí spotřeby v místě výroby musí být alespoň 70 % z celkového teoretického zisku systému. Celkový teoretický zisk ze systému zohledňuje klimatická data, parametry fotovoltaických modulů vč. orientace ke světovým stranám, ztráty v rozvodech, parametry měniče a dalších komponent systému a stanoví se přesným výpočtem nebo zjednodušeně ze špičkového instalovaného výkonu jako Pinst [kWp]· 1000.
 • Systém musí zajistit automatické řízení systému v závislosti na aktuální výrobě a spotřebě elektrické energie s prioritním využitím pro krytí okamžité spotřeby elektrické energie (zařízení pro optimalizaci vlastní spotřeby vyrobené elektrické energie) a akumulaci přebytků energie.
 • Systém musí umožnit akumulaci přebytků energie ve formě elektřiny. Minimální měrná kapacita akumulátoru je 1,75 kWh/kWp. Jsou-li v systému použity akumulátory využívající moderních technologií umožňující využít vysoký počet hlubokých vy­bíjecích cyklů bez výrazné ztráty kapacity, lze pro podoblasti podpory C.3.5, C.3.6 a C3.7 uvažovat se sníženým požadavkem na minimální měrnou kapacitu akumulátorů, nejméně však 1,25 kWh/kWp. Za vhodné technologie jsou považovány ze­jména akumulátory na bázi lithia (Li-Ion, LiFePO4, LiFeYPO). Snížený požadavek nelze uplatnit pro akumulátory na bázi olova (vč. gelových, AGM a trakčních), Ni-MH, Ni-Fe. Není dovo­leno použití olověných startovacích akumulátorů a Ni-Cd akumulátorů.
 • U podoblasti C.3.4 je minimální měrný objem instalova­ného zásobníku teplé vody nebo akumulační nádrže je 80 l/kWp instalovaného výkonu. Do objemu se nezapo­čítává objem zásobníku nebo akumulační nádrže, který je zároveň ohříván prostřednictvím termického solárního systému. Pokud je výpočtem potřeby teplé vody a objemu vody potřebného pro akumulaci přebytků el. energie doloženo, že pro splnění ostatních podmínek postačuje objem nižší, lze navrhnout objem nádrže vyhovující tomu­to výpočtu, minimálně však 120 litrů.
 • Podmínkou pro poskytnutí dotace v podoblasti podpory C.3.4, C.3.5, C.3.6, C3.7 a C3.8 je dosažení parametrů uvedených v tabulce

Výše dotace

Podoblast podpory

Typ systému

Výše podpory [Kč]

C.3.3 FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem

35 000

C.3.4 FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh/rok

55 000

C.3.5 FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh/rok

70 000

C.3.6 FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh/rok

100 000

C.3.7 FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 4 000 kWh/rok

150 000

C.3.8 FV systém efektivně spolupracující se systémem vytápění a přípravy teplé vody s tepelným čerpadlem

150 000


Požadavky na fotovoltaické systémy v podoblasti podpory C.3.3:

Sledovaný parametr

Označení [Jednotky]

C.3.3

Dosažení minimálního pokrytí potřeby teplé vody

[%]

≥ 50

Instalace akumulačního zásobníku tepla o měrném objemu vztaženém k instalovanému výkonu solárního systému

[l/kWp]

≥ 80

 


Požadavky na solární fotovoltaické systémy v podoblasti podpory C.3.4, C.3.5, C.3.6, C.3.7 a C.3.8:

Sledovaný parametr

Označení [Jednotky]

C.3.4

C.3.5

C.3.6

C.3.7

C.3.8

Celkový využitelný energetický zisk ze systému

Qss.u
[kWh/rok]

≥ 1 700

≥ 1 700 ≥ 3 000 ≥ 4 000 ≥ 3 000 (1f)
≥ 4 000 (3f)
Minimální míra využití vyrobené elektřiny pro krytí spotřeby v místě výroby

[%]

70

70

70

70

70
Akumulace přebytků energie do teplé vody

Povinná

Možná

Možná

Možná

Povinná
Minimální měrný objem zásobníku teplé vody nebo akumulační nádrže

[l/kWp]

80

180²
Akumulace přebytků energie do akumulátorů

Možná

Povinná

Povinná

Povinná

Možná
Minimální měrná kapacita akumulátorů

[kWh/kWp]

1,75/1,25

1,75/1,25

1,75/1,25

Poznámka:
¹) popř. minimálně 120 litrů celkem, viz podmínka pro podoblast podpory C.3.4 v článku 2.4.2.3
²) viz detailní podmínky pro podoblast podpory C.3.8 v článku 2.4.2.3

Dále je možnost získat podporu na přípravu a realizaci projektu (projekt, energetické hodnocení, technický dozor pro oblast C) až 5 000 Kč.

Podpora na rozšíření stávajícího solárního systému

Podporu lze poskytnout na rozšíření vybraných typů stávajících solárních systémů, na které byla poskytnuta podpora v po­doblasti podpory C.3. Podporováno je rozšíření fotovoltaických systémů z podoblastí podpor C.3.3, C.3.4, C.3.5 nebo C.3.6 na některý z vyšších podporovaných fotovoltaických systémů. Kromě splnění podmínek pro zvolenou podoblast podpory, musí dojít ke zvýšení využitelného zisku soustavy minimálně o 20 % oproti předchozí schválené žádosti. V takovém případě musí být podána nová žádost v nově dosažené podoblasti podpory C.3. Maximální výše podpory se v tomto případě stanoví jako rozdíl mezi maximálními výšemi podpory v příslušných podoblastech podpory C.3. Nově stanovená doba udržitelnosti se vztahuje na systém jako celek, tj. i na komponenty a části systému, na které byla při­znána podpora v předchozí žádosti.

Způsobilé výdaje

 • Jsou takové výdaje, které jsou přímo a výhradně spojeny s realizací podporovaných opatření splňujících podmínky Programu.
 • Všechny výdaje přímo související s dodávkou a montáží podporovaného opatření do budovy

musí být řádně doloženy dodavatelskou fakturou a soupisem provedených prací (nebo jiným průkazným dokumentem).

 • Musí být prokazatelně zaplaceny ze strany příjemce podpory a doloženy relevantním dokladem o úhradě.
 • Podporu nelze poskytnout na repasovaná a použitá zařízení.

Administrace žádostí 

 • Podpora je vždy vyplácena ex post – žadatel musí celou akci zafinancovat z vlastních zdrojů a po doložení dokončení realizace a splnění všech podmínek programu je dotace vyplacena.
 • Žádosti na jeden objekt je možno podávat i postupně, např. na dílčí zateplení a realizovat tak celkově větší rozsah opatření s omezenými prostředky.
 • Podání žádosti je možné před, v průběhu a po dokončení realizace opatření (výjimku tvoří akce v režimu veřejné podpory při využití tzv. blokové výjimky – zde je možné podat žádost pouze před zahájením realizace opatření – nutno prokázat motivační účinek)
 • Preferována elektronická komunikace (např. email). Jelikož se nejedná o operační program není nutné vlastnit elektronický podpis.
 • Elektronické podávání žádostí – interaktivní webový formulář
 • Rychlá administrace – pravidlo 3 týdnů – žadatel obdrží zpětnou vazbu nejdéle do 3 týdnů od podání podnětu (žádost/doplnění/doložení realizace…). Pro bezchybně připravenou žádost, podanou po dokončení realizace, je výplata dotace možná již za 9 týdnů od podání žádosti.

Veškeré informace k dotacím je možno získat na adrese:
http://www.novazelenausporam.cz/